Відділ охорони праці

Начальник ВОП
Білоус Любов Володимирівна

2–14–40

op@kmkp.in.ua

Інженер ВОП
Гузовата Аліна Іванівна

2–23–96

Інженер ЦО і НС
Д’якова Тетяна Пилипівна

2–23–96

Інженер ВОП
Ярощук Віталій Вікторович

2–23–96


Функції

1. Розроблення спільно з іншими підрозділами КМКП комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд директору КМКП.

3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки КМКП, перевірок дотримання працівниками вимог нормативно – правових актів з охорони праці.

4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

5. Проводити працівникам вступний інструктаж з охорони праці.

6. Веде облік та проводить аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

7. Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці.

8. Складає за участю керівників підрозділів КМКП переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони  праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

9. Інформує працівників про основні вимоги законів,інших нормативно – правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах КМКП.

10. Розглядає питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала  причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності), листи, заяви, скарги працівників підприємства, що стосуються питань дотримання законодавства про охорону праці.

11. Організовує:
– забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами;
– роботу кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці;
– проводить пропаганду безпечних умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів робочих місць, бесід, лекцій з питань охорони праці.

12. Бере участь у:
– розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійнихзахворювань і аварій на виробництві;
– складанні санітарно – гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
– проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно – правовим актам з охорони праці.
– розробленні положень, інструкцій, розділу “Охорона праці”, колективного договору, актів з охорони праці, що діють у межах КМКП.
– складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
– організації навчання з питань охорони праці;
– забезпечує роботу комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

13. Веде контроль за:
– виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
– проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки  об’єктів підвищеної небезпеки;
– наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;
– своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устатковання;
– станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
– своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
– забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
– санітарно–гігієнічними і санітарно–побутовими умовами працівників згідно з нормативно – правовими актами;
– своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
– дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
– організацією робочих місць відповідно до нормативно – правових актів з охорони праці;
– використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
– застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;
– виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;
– проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.